Make your own free website on Tripod.com
-Característiques

El Premi Jaume Vidal Alcover de Traducció s'institueix per donar suport a un projecte de traducció que, per la seva complexitat, importància i dedicació necessiti d'un ajut econòmic per a dur-lo a terme.
 

-Dotació

El premi, regit per aquestes bases, tindrà la característica d'una Beca-Projecte. Hi haurà un primer premi de 2.000.000 pts. i un finalista d'1.000.000 pts. El jurat podrà declarar-los deserts, l'un, l'altre o tots dos. També podrà reagrupar-los en un sol premi de 3.000.000 pts. En qualsevol cas, però, no podrà fragmentar les quantitats.
 

-Condicions

El jurat, ateses les propostes que es presentin, a més de la quantita avalada del traductor, considerarà l'alt significat i relleu de l'obra a traduïr i l'aportació i enriquiment que la seva incorporació al patrimoni literari català significarà per a la nostra cultura.

Si les obres no pertanyen al domini públic, és a dir, per a les publicacions després de 1920, l'organització es reserva la facultat de comprovar si estan lliures de drets.

Per a estalviar aquest tràmit, els traductors, podran acompanyar la proposta si volen i en tenen la possibilitat, d'una declaració signada per qui tingui els drets de l'obra on es consigni la seva disponibilitat de publicació.

Els optants al premi hauran de presentar una memòria del projecte de traducció que inclourà:

a) Una mostra prou indicativa de la traducció, a la qual s'acompanyarà el text original i, a més, la pàgina dels crèdits de l'edició utilitzada.

b) El Currículum Vítae del traductor.

c) Justificació del projecte i programa de treball. Les Memòries es lliuraran per quintuplicat i hauran d'estar escrites a doble espai, en format DIN-A4 i tindran una extensió no inferior a 20 pàgines ni superior a 40.

El traductor del projecte premiat es compromet a presentar la traducció completa en un termini no superior a un any, a comptar des del moment de l'adjudicació del premi, que serà prorrogable per un altre any com a màxim, prèvia sol.licitud de l'interessat.

El traductor del projecte premiat rebrà el 25% de l'importa total del premi en un període no superior als 2 mesos a partir de la seva concessió. Durant aquest temps signarà amb l'Ajuntament de Tarragona un conveni específic pel desenvolupament del projecte que contemplarà els terminis d'execució d'aquest, així com el lliurament del 75% de l'import restant del premi. L'incompliment del conveni per part del traductor del projecte premiat suposarà necessàriament la pèrdua del dret a la percepció d'aquesta quantitat.
 

-Editorial

Edicions Proa, prèvia signatura del corresponent contracte amb el traductor, editarà la traducció premiada i es compromet a publicar-la abans d'un any des del lliurament del text definitiu.
 

-Jurat

Àlex Broch, Joan Cavallé, Joaquim Mallafrè, Jaume Marina, Josep Murgades i Mònica Zgustova.
 
 
 
 

Enrera
 
 

Índex | Qui Som | On Som | Què Volem | Què Fem